Шановні пасажири!    
Всім нам відомо про всесвітню економічну кризу викликану поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, яка Генеральним директором Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я охарактеризована як пандемія.

Пандемія - це епідемія, що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах.

З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19) всі держави світу вживають відповідних заходів реагування.

Більшість країн світу заборонили перетинання своїх кордонів, Україна не стала виключенням і згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287, зі змінами внесеннеми розпорядженням КМУ від 16 березня 2020 р. № 290-р, тимчасово закрила до 3 квітня 2020 р. пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Стрімке поширення короновірусу COVID-19 по всьому світу це надзвичайна ситуація природного характеру яка відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація природного характеру» пов’язана із екзотичним та особливо небезпечним захворюванням людей.

У всьому світі, зокрема і в Україні виникла надзвичайна ситуація - обставини не переборної сили, форс-мажорні обставини, що вплинула на здатність суб’єктів господарювання належним чином виконувати свої зобов’язання, яку жоден господарюючий суб’єкт не передбачав і не міг передбачити.

Згідно Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (ч.2 ст. 141) форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

В наслідок обставин непереборної сила (форс-мажорних обставин), відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України, ст. 617 Цивільного кодексу України, п. 6.1. Публічної оферти розміщеної на Інтернет ресурсі за посиланням https://transtempo.ua/, ТОВ “Транстемпо”, як перевізник, звільняється від відповідальності за не виконання своїх обов’язків щодо надання послуг перевезення пасажирів та багажу і не має обов’язку повертати пасажирам витрачені кошти на придбання квитків.

Однак, ТОВ “Транстемпо” прийняло рішення не знімати із себе відповідальності і допомогти кожному хто користується нашими послугами!

Наголошуємо!

Керівництво ТОВ “Транстемпо” вирішить всі питання із невикористаними квитками (повернення коштів, перенесення дати виїзду на іншу тощо) по закінченні форс-мажорних обставин та відкриття міжнародних кордонів для сполучення про, що буде додатково повідомлено всіх без виключення пасажирів.

З повагою та надією на порозуміння!

Директор ТОВ “Транстемпо” О.А. Дереза